Informace pro zákazníky (FAQ)

Akreditovaný kalibrační list podle normy ISO 17025


Po kalibraci měřicího přístroje v naší Akreditované kalibrační laboratoři č. 2273, obdržíte akreditovaný kalibrační list (certifikát), standardně obsahující tabulky naměřených hodnot s nejistotami měření a samolepku s identifikačními údaji měřicího přístroje a datem kalibrace.

Na kalibračních listech není uvedena doba platnosti kalibrace, pokud to zákazník výslovně nežádá. Dobu platnosti kalibrace si určí zákazník samostatně, dle četnosti užívaní a technických požadavků.

Ve smyslu ustanovení zákona nesmí kalibrační list obsahovat žádné doporučení, týkající se intervalu mezi kalibracemi.

Dobu platnosti kalibrace si stanovuje uživatel měřicího přístroje ve smyslu ustanovení zákona č. 119/2000 Sb. o metrologii.

Metodika pro stanovení periody kalibrace je popsána v ČSN ISO 10012.

Naše kalibrační laboratoř označuje měřicí přístroj kalibračním štítkem s uvedením data kalibrace. Pokud zákazník písemně vyjádří svůj požadavek na konkrétní lhůtu kalibrace, může laboratoř měřicí přístroj opatřit štítkem s uvedením platnosti kalibrace.

Akreditace Českým akreditačním institutem

Následující body vychází z požadavků akreditačního orgánu – Českého institutu pro akreditaci. Český institut pro akreditaci je signatářem multilaterální smlouvy EA MLA a úmluvy ILAC MRA o vzájemném uznávání akreditace v oblasti kalibrací.

Akreditace laboratoře nebo jakýkoliv její protokol o kalibraci měřicího přístroje neznamená v žádném případě schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci nebo jakýmkoliv jiným orgánem.

Žádný protokol o kalibraci nebo jakákoliv jeho část nesmí být použita zákazníkem k propagačním nebo publikačním účelům, jestliže orgán udělující akreditaci považuje takové užití za matoucí.

V žádném případě se kalibrační protokol nesmí bez písemného souhlasu kalibrační laboratoře reprodukovat jinak, něž celý.

Uživatelé našich akreditovaných služeb nesmí používat kombinovanou značku ILAC MRA.

Při odkazu na služby naší akreditované kalibrační laboratoře ja vyžadováno, aby zákazník používal následující nebo obdobnou větu: “Kalibrováno v kalibrační laboratoři HES, s.r.o., která je akreditována Českým institutem pro akreditaci“

Pokud se odkazujete na služby naší akreditované kalibrační laboratoře, činíte tak pouze ve vztahu k položkám, které byly u nás akreditovaně kalibrovány.


Rozdíl mezi kalibrací a ověřením měřidla 


Kalibrace a ověřování jsou činnosti, zabezpečující správnost pracovních a stanovených měřidel. Postup při kalibraci pracovních měřidel a při ověřování stanovených měřidel se zásadně neliší, neboť v obou případech je součástí této činnosti stanovení chyb měřidla v určených bodech měřicího rozsahu, a to zpravidla jeho porovnáním s etalonem příslušné veličiny.

V případě akreditované kalibrace mohou být zjištěné chyby uvedeny v kalibračním protokolu měřidla a sloužit ke korekci výsledků měření prováděných kalibrovaným měřidlem.

 Naopak u stanovených měřidel se zjištěné hodnoty chyb zpravidla neuvádějí, neboť nejsou určeny ke korekci naměřených hodnot. Pro ověření měřidla je totiž rozhodující skutečnost, že chyby měřidla nepřekračují maximální povolenou hodnotu, a to bez ohledu na jejich rozložení. Pokud má stanovené měřidlo i další požadované metrologické vlastnosti, opatří se úřední značkou.